1945 - heden

Periode 1945 - heden

In de meimaand van 1950 werd als nieuw element een kaarsenprocessie toegevoegd, die elke zon- en feestdag in mei 's avonds om 21.00 uur gehouden zou worden. De processie begon bij de Lourdesgrot naast de kerk. Vervolgens trok men voor langs de kerk de Leenderberg op om vandaaruit de kapel aan de achterzijde te naderen. Bij de kapel verzamelde zich iedereen. Er werden Marialiederen gezongen en het Magnificat. Op de terugweg weerklonk het Lourdeslied. In de kerk van Leenhof werd het credo gezongen en gaf een van de paters de zegen.

De komst van O.-L.-Vrouw Sterre der Zee uit Maastricht tussen 22 en 24 mei 1951 was een groot succes. Het begin van de jaren vijftig had zeer waarschijnlijk toch een terugloop te zien gegeven van het aantal bedevaartgangers, anders was in 1953 geen sprake van een 'opleving'. Er kwamen bedevaartprocessies uit de Heerlense parochies Laanderstraat en Pancratius, uit Schandelen, Rolduc (seminarie) en van studenten uit Bunde. Ook de kring Heerlen van de Boerinnenbond bezocht Leenhof en bracht een grote kaars mee. De lokale historicus J.J. Jongen karakteriseerde anno 1954 de kapel van Leenhof als 'een centrum van Maria-devotie in de mijnstreek'. Er vond in 1954 en 1955 ook een 'kinderbedevaart' van alle lagere scholen van Schaesberg plaats. In 1958 trok nog een bedevaart van het dekenaat Schaesberg met 1500 deelnemers naar de Leenderkapel. In de loop van de jaren vijftig nam het aantal bezoekers echter over het geheel genomen af. Vooral als het weer niet meewerkte werden de plechtigheden slecht bezocht.

Onverhuld noteerde de chroniqueur in 1965: 'Meimaand verslapt. Er moet een nieuwe methode gezocht. Dit jaar was elke avond in plaats van de preek een avondmis. Elke zondag was een vreemde predikant om onder de H. Missen te preken over O.-L.-Vrouw. Wij zullen toch iets moeten doen nu ieder modern wil doen'. Nochtans vond op 23 mei 1965 een grote 'verloofdenbedevaart' plaats. Vanuit de kerk van Leenhof ging de bidtocht naar de kapel. Op 26 mei verzamelden de jongeren van de Schaesbergse parochies zich om 20.00 uur rond de kapel om er de mis bij te wonen. Missiebisschop E. Vroemen verrichtte op zaterdag 29 mei de ziekenzegening. De kinder- en babyzegening vond plaats op 30 mei tussen 15.30 en 17.00 uur. Die avond werd om 21.00 uur de kaarsenprocessie gehouden.

De in 1965 tot rector benoemde pater J.A. Custers wist de tanende belangstelling weer te stimuleren. Het bezoekersaantal vertoonde een stijgende lijn naar circa 6500 à 7000 bezoekers in de meimaand, als het weer tenminste goed was. Eind jaren zeventig bedroeg het aantal bezoekers zo'n 5600. Van georganiseerde bedetochten was met uitzondering van de Boerinnenbond en een kleine groep uit de H. Geestparochie van Meezenbroek (Heerlen) geen sprake meer. Om de jeugd te lokken organiseerde Custers, terzijde gestaan door de Hoensbroekse jeugdsociëteit Alkaba, in 1968 een 'jeugdmis in moderne stijl' met gospelmuziek.

In mei 1988 werd voor de eerste keer de zogenaamde 'jongerenbedevaart' naar de kapel van Leenhof georganiseerd door het Jongerenplatform van het bisdom Roermond. Op 7 mei 1989 waren tijdens die bidtocht circa 300 mensen, merendeels jongeren, bijeengekomen bij de kapel om er met bisschop Gijsen de mis te vieren. Na de kerkelijke plechtigheden die opgeluisterd werden door het jongerenkoor en het kerkkoor van de parochie Leenhof, werd achter de kapel een groepsspel gehouden. De dag werd besloten met een foto-rally. Begin jaren negentig stopte de jongerenbedevaart wegens gebrek aan belangstelling.

Nadat de kapel in november 1995 gerestaureerd was, werd het Mariabeeld, dat tijdelijk een onderkomen had gekregen in de parochiekerk van Leenhof, in een feestelijke stoet teruggebracht. Honderden Mariavereerders uit het dekenaat Heerlen namen aan de plechtigheid deel. Behalve het Mariabeeld van Leenhof werden ook de beelden van O.-L.-Vrouw Sterre der Zee uit Maastricht en O.-L.-Vrouw Zetel der Wijsheid uit Villers Notre Dame (B) in de stoet meegedragen. Na de herplaatsing van het beeld hielden bisschop Wiertz, deken Th.Chr.F. van Galen van Heerlen en pastoor J.A. Custers smm korte toespraken. Pastoor Custers merkte op dat mensen die normaal aan de kerk voorbijgingen, wel de Leenhofkapel bezochten. Bisschop Wiertz benutte de gelegenheid om, aan de hand van de pauselijke encycliek Evangelium Vitae, Maria te presenteren als hoedster van het leven en te waarschuwen tegen experimenten met menselijk leven en tegen abortus en euthanasie. Mgr. Wiertz wijdde, zoals zijn voorganger Lemmens in 1938 ook reeds deed, het dekenaat Heerlen opnieuw toe aan Maria.

Sinds het overlijden van pastoor Custers en de samenvoeging van de parochie van Leenhof met de Petrus & Pauluskparochie in Schaesberg wordt de kapel beheerd door de stichting Leenderkapelletje, waarvan de pastoor van Schaesberg voorzitter is. Elk jaar in de meimaand zijn er dagelijks vieringen aan de kapel. Aanvankelijk 's ochtends en 's avonds en sinds enkel jaren nog één keer per dag. De meimaandvieringen worden op 1 mei steevast geopend tijdens een feestelijke eucharistieviering, opgedragen door beurtelings de bisschop en hulpbisschop van Roermond. Op de laatste dag van mei wordt de maand op dezelfde wijze gesloten. De vieringen tijdens de meimaand worden bij toerbeurt opgedragen door priesters uit de hele regio, onder wie enkele oud-pastoors en -kapelaans van Schaesberg.

Lange tijd was het traditie dat de basisscholen van Schaesberg daags na de eerstecommunieviering een dankviering met de communicantjes en hun ouders aan de Leenderkapel hielden, vaak gevolgd door een picknick. Helaas bleek het niet mogelijk deze traditie voort te zetten. Sinds enkele jaren ontwikkelt de Leenderkapel zich ook als geliefde locatie voor doopsels en huwelijken. Ook doen regelmatig enkele voetbedevaarten de kapel aan.

In de maanden juni tot en met augustus is er elke zaterdagochtend een h. mis aan de kapel. Sinds enkele jaren is de viering van Maria Tenhemelopneming hernieuwd. Op deze datum - ongeacht de dag - wordt er een eucharistieviering aan de kapel gehouden, die doorgaans zeer goed bezocht wordt. Tijdens deze viering wordt ook de zogeheten 'Kroedwusj' gezegend. 

Ondanks de gewijzigde kerkelijke omstandigheden mag de Leenderkapel zich nog altijd verheugen in een grote belangstelling. Jaarlijks worden de vieringen aan de kapel door zo'n 4000 tot 6000 pelgrims bezocht. 

Tijdens de coronapandemie konden de vieringen in mei 2020 voor het eerst in meer dan 150 jaar niet doorgaan.

Steun Leenderkapel

Word vriend van de Leenderkapel!